Werkgeversaansprakelijkheid

08-04-2021

Een werkgever dient de veiligheid van zijn werknemers goed te waarborgen. Als werkgever moet je voorkomen dat werknemers tijdens hun werk schade lijden. Want wanneer er toch schade ontstaat, dan ben je in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die er is ontstaan. Als werkgever ben je verplicht om de werkplek en de gereedschappen, waarin of waarmee de werknemer zijn werkzaamheden verricht, veilig in te richten en te onderhouden. En daarnaast maatregelen te treffen zodat schade bij werknemers zoveel mogelijk kan worden voorkomen (Artikel 7:658 BW). Denk hierbij aan het opstellen van veiligheidsvoorschriften, protocollen en ook bijvoorbeeld een RI&E. 

Tip: Toets deze documenten regelmatig. Het is namelijk jammer als deze eenmalig opgesteld worden en vervolgens niet bijgesteld worden of in de kast belanden. Het is van belang dat deze documenten leven binnen de organisatie en bijgesteld worden waar nodig. 

Schade aan een werknemer

Het uitgangspunt bij aansprakelijkheid is dat een werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor schade die een werknemer tijdens zijn werkzaamheden lijdt, tenzij jij als werkgever kan aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan en de schade niet in ‘verband met werk’ is ontstaan. Of dat de schade het gevolg is van ‘opzet op bewuste roekeloosheid’ van de werknemer. Is dit niet het geval? Dan kan de werknemer jou als werkgever aansprakelijk stellen voor de gelede schade.

Schade aan derden

Jij als werkgever bent ook aansprakelijk voor schade die jouw medewerkers toebrengen aan derden. (Artikel 6:170 BW) De schade die een werknemer aanricht aan derden door een fout valt onder de werkgeversaansprakelijkheid wanneer de werknemer handelende ter vervulling van de hem opgedragen taak. Je kunt er grofweg van uitgaan dat de medeweker dus aan het werk moet zijn. Maar houd er wel rekening mee dat werknemers in sommige gevallen niet werkzaam zijn voor hun beroep of voor de organisatie maar toch een handeling uitvoeren ter vulling van een aan hem opgedragen taak. Is dit het geval? Dan kan jij als werkgever soms toch aansprakelijk zijn voor een fout gemaakt door een van jouw werknemers en de schade die derden hierdoor geleden hebben.

Tip: Zorg dat de documenten zoals veiligheidsvoorschriften en protocollen ten alle tijden toegankelijk en zichtbaar zijn voor de werknemer en informeer heb hierover. Hierdoor weet je zeker dat zij ook weten dat de voorschriften en protocollen er zijn en vergroot dit de kans op de naleving ervan. Dan kan dit je helpen bij de aansprakelijkheid welke is ontstaan bij schade aan een werknemer door opzet of bewuste roekeloosheid.

Dus…

Werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor schade aan haar werknemers en schade door werknemers toegebracht aan derden. Hoe jij invulling geeft aan jouw ‘goed werkgeverschap’ is niet alleen belangrijk voor jouw medewerkers en derden maar ook voor jou als werkgever zelf. Omdat dit het risico op schade met grote maten kan beperken. Dit kun je doen in de vorm van veiligheidsvoorschriften, protocollen, beleidsplannen of een RI&E. Maar het is ook heel belangrijk om over veiligheid binnen de organisatie in gesprek te zijn met jouw werknemers. Zodat ook zij het belang van veiligheid in hun handelen begrijpen.

Neem contact op!

Heb je vragen? Neem gerust contact op!

Mailen kan ook