UPDATE 01-04-2020 Inhoud NOW regeling.

 

Wij helpen jou graag bij het aanvragen van de NOW regeling. Bekijk de leaflet voor meer informatie. 

 

Of vraag direct onze hulp aan. 

 

De NOW regeling is klaar en de loketten staan bijna open.

Minister Koolmees heeft 31 maart 2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met hierin de inhoud van de tijdelijke NOW regeling. Hieronder beknopt wat de regeling inhoudt.

 

Werkgever kan maximaal 90% van de loonkosten gecompenseerd krijgen bij een omzetverlies van 100% over een periode van drie maanden. Bij een lager omzetverlies zal de subsidie naar rato verlaagd worden.

NOW kent 2 fases:
1. Voorschot: 80% van de in totaal te verwachten subsidie.
2. Definitieve vaststelling: bij- of terugbetaling op basis van controle achteraf.

Voor wie is de regeling bedoeld?

 • elke (buitenlandse) werkgever met sociaalverzekerde werknemers
 • subsidie moet worden aangevraagd op niveau van LH-nummer
  (vennootschap) ook als er sprake is van een concern/groep
 • ook uitzendbureaus, payrollbedrijven en non-profit instellingen
 • er moet sprake zijn van een minimale omzetdaling van 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden

Hoe wordt omzetdaling berekend?

 • Begrip omzet wordt gedefinieerd volgens jaarrekeningenrecht. (hiermee wordt bedoeld dat je een gedragslijn moet volgen, je moet een consequente gedragslijn hanteren)
 • Als de werkgever onderdeel is van een groep, dan wordt gekeken naar de omzetdaling van de hele groep. Dat geldt ook voor een onderneming die in een moeder-dochtermaatschappij verhouding zit.

Over welke periode wordt de omzetdaling berekend?
Keuze van werkgever als het gaat om omzetdaling over periode: (je mag deze keuze maar 1x maken)

 • maart-april-mei
 • april-mei-juni
 • mei-juni-juli

Hoe kijkt het UWV naar de omzetdaling?

 • neem 25% van de omzet van 2019
 • omzetdaling wordt vastgesteld door de gekozen 3-maandsomzet van 2020 te vergelijken met 25% van de omzet van 2019

Rekenmethodiek omzet houdt dus geen rekening met:

 • seizoeninvloeden
 • sterk (in omzet) groeiende bedrijven
 • start-ups

Welke loonkosten worden vergoed?

 • subsidiebedrag is gebaseerd op de loonsom
 • de loonsom van alle werknemers met sociaalverzekeringsloon komt in aanmerking voor de subsidie
 • loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
 • forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten (inclusief vakantietoeslag en pensioen)

Welke loonkosten worden niet vergoed?

 • loon boven 9.538 euro (bruto) per werknemer
 • (niet-verzekerde) DGA’s
 • transitie-/ontslagvergoedingen
 • pensioen(premies)
 • reis- en onkostenvergoedingen

Welke loonkosten worden vergoed?

 • bij voorschot wordt uitgegaan van de loonsom van januari 2020
 • bij definitieve vaststelling wordt gekeken naar de loonsom over de maanden maart-april-mei 2020

Vaststellingfase

 • er wordt gekeken naar daadwerkelijke omzetdaling
 • lagere loonsom over periode maart-april-mei leidt tot lagere subsidie
 • hogere loonsom over periode maart-april-mei leidt niet tot hogere subsidie
 • correctie voor o.a. no-riskpolissen en aftrek voor overtreden ontslagverbod

Aan welke voorwaarden moet werkgever voldoen?

1. Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.

2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden. Maar wel toegestaan is:

 • proeftijdontslag
 • ontslag met wederzijds goedvinden
 • af laten lopen van tijdelijke contracten
 • ontslag op andere grondenGeen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden.

3. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden

 • ontslagaanvragen ingediend t/m 17 maart jl. zijn wel toegestaan
 • latere ontslagaanvragen (na 17 maart 2020) moeten binnen 5 dagen worden ingetrokken
 • sanctie: loonsom van met ontslag bedreigde werknemer + 50% worden in mindering gebracht op totale loonsom

4. Werkgever moet OR, PVT of werknemers informeren over subsidieverlening

5. Administratieve verplichtingen w.o.

 • subsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor betaling loonkosten
 • tijdig doen van loonaangifte
 • definitieve opgave van de omzetdaling moet gedaan worden aan de hand van een accountantsverklaring

Procedure

 • aanvraag digitaal via UWV.nl vanaf 14 (treven is 6 april) a.s.
 • aanvraagperiode sluit na 31 mei 2020
 • UWV beslist binnen 13 weken (streven: 2-4 weken)
 • voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald
 • werkgever moet binnen 22 weken na meetperiode (van de omzet) het UWV verzoeken om vaststelling van de subsidie
Vraag hulp aan.
Werktijdverkorting - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Loondoorbetalingsplicht

“De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het, geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.”

Artikel 7:628 lid 1 BW

 

Inmiddels hebben veel ondernemers werktijdverkorting aangevraagd.

 • regeling Werktijdverkorting is per 17 maart jl. 17.45 uur ingetrokken
 • 2010 waren er ca. 150 aanvragen per jaar
 • er zijn al 78.000 aanvragen ingediend,
 • er moeten nog 50.000 aanvragen verwerkt worden,
 • het gaan om >750.000 werknemers
 • snelle afhandeling kan niet meer worden gegarandeerd
 • moeilijk controleerbaar of werkvermindering direct gevolg is van virusuitbraak
 • nog niet afgehandelde aanvragen worden doorgeleid naar de NOW

Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Hiervoor in de plaats kun je een aanvraag indienen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dit is een speciaal noodfonds van de overheid.

 • aanvraagproces wordt sterk vereenvoudigd
 • WW-rechten van werknemers worden niet opgesoupeerd
 • minimaal 20% verwacht omzetverlies (sinds 1 maart jl.)
 • 3 maanden tegemoetkoming in loonkosten voor maximaal 90%
 • tegemoetkoming kan eenmaal worden verlengd (3 maanden)
 • indienen kan via de website van het UWV, op dit moment (19-03-2020) is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen
 • de aanvraag kan ingediend worden met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020

De hoogte van de tegemoetkoming

Bij een omzetdaling van 100%: een tegemoetkoming in loonkosten van 90%

Bij een omzetdaling van 50%: een tegemoetkoming in loonkosten van 45%

Bij een omzetdaling van 25%: een tegemoetkoming in loonkosten van 22,5%

 

Voorwaarden

 • werkgever moet 100% van het loon blijven doorbetalen
 • werkgever mag tijdens tegemoetkoming geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen
 • tegemoetkoming geldt voor zowel vaste als flexibele werknemers
 • UWV geeft in eerste instantie voorschot van 80%
 • werkgevers en werknemers maken afspraken over wel/niet werken

Zodra er meer duidelijkheid is rondom de tijdelijke NOW regeling dan zullen wij jullie direct informeren, houdt onze website dus goed in de gaten! 

 

Vragen?

Neem contact met ons op.

Jouw gegevens

Jouw gegevens


Ga verder