Goed werkgeverschap

 

Goedwerkgeverschap…wat is dat eigenlijk precies? Laten we beginnen met wat hierover in de wet geschreven staat;

Artikel 7:611 BW
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Wat dit precies inhoudt kun je nog niet direct opmaken uit de wet. Hierdoor wordt de term goedwerkgeverschap toegepast op situaties waarin geen andere wettelijke voorschriften gelden. Gelden er geen andere voorschriften, dan geldt artikel 7:611 BW zoals hierboven beschreven en wordt er uitgegaan van de eisen van redelijkheid en billijkheid zoals die bij de uitvoering van alle overeenkomsten geldt. Redelijkheid en billijkheid houdt in dat er rekening wordt gehouden met:

-       Algemeen erkende rechtsbeginselen

-       In Nederland levende rechtsovertuigingen

-       De maatschappelijke en persoonlijk belangen welke inde situatie van toepassing zijn

Dan is er ook nog artikel 611a van het burgerlijk wetboek 7 (Artikel 7:611a BW). Hierin staat dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of niet langer in staat is deze te vervullen binnen de huidige organisatie. De werkgever kan door middel van scholing/opleiding de werknemer eventueel in een andere functie plaatsen.  

Misbruik van bevoegdheden

Werkgever mag geen misbruik maken van zijn bevoegdheden. Dit staat in artikel 13 van het burgerlijk wetboek 3 (artikel 3:13 BW). Hiermee wordt bedoeld dat werkgever zijn bevoegdheden niet mag gebruiken om een ander opzettelijk schade toe te richten.

Veiligheid
Werkgever is als goedwerkgever verplicht om zijn werknemers zo veilig mogelijk hun werk te laten verrichten in een veilige en gezonde omgeving. Hierover zijn in meerdere wetten zaken bepaald, namelijk in het Burgerlijk Wetboek maar ook in aparte regelgeving zoals de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. Als werkgever heb je namelijk een zorgplicht (art. 4.1b Arbeidsomstandighedenbesluit). En als een werkgever zich niet aan deze zorgplicht houdt en zijn werknemers hierdoor schade ondervinden, komt dit voor rekening van de werkgever. Dit houdt in dat je zaken als een burn-out door een te hoge werkdruk als werkgever moet voorkomen. Als werkgever kun je voor een dure rekening komen te staan wanneer blijkt dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Consequenties
Als een werkgever zich dus, in wat voor situatie dan ook, niet als goed werkgever gedraagt kunnen hier consequenties aan zitten. Als blijkt dat het goedwerkgeverschap geschonden is zorgt dat meestal voor een tekortkoming in nakomen van de afspraken die gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst. Dan kan nakoming worden gevorderd bij de rechter maar er kan ook een schadevergoeding worden gevorderd en wellicht zelfs een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Samenvattend is goedwerkgeverschap een heel belangrijk onderdeel om als werkgever iedere dag weer te waarborgen. Goedwerkgeverschap voorkomt niet alleen een eventuele te moeten betalen schadevergoeding maar houdt ook je werknemers energiek en vitaal. Dit omdat je hen alle mogelijkheden biedt om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren door de juiste werkplek te voorzien, het aanbieden van studie in de juiste situaties of het bieden van goede begeleiding.  

Geschreven door: Laura van de Vin